Υπηρεσίες

Έλεγχος εγκαταστάσεων SAN

Σε νέες ή παλαιότερες εγκαταστάσεις που εμπλέκουν SAN, storage και backup οποιουδήποτε κατασκευαστή παρέχονται διάφορες υπηρεσίες για τον έλεγχο και την ποιοτική βελτίωση της εγκατάστασης. Οι υπηρεσίες αυτές μποροούν να εκτελεσθούν μία φορά κατόπιν αιτήματος, είτε να παρέχονται τακτικά στα πλαίσια ενός συμβολαίου για ένα χρονικό διάστημα.

Τέτοιες υπηρεσίες είναι:

  • Προληπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας (health check), καταγραφή και παραμετροποίηση συστημάτων SAN ή NAS storage και συστημάτων backup, καθώς και όλου του SAN.
  • Έλεγχος απόδοσης του SAN (SAN performance), μετρήσεις και δοκιμές για τον εντοπισμό των bottlenecks και βελτιώσεις.
  • Έλεγχος ασφάλειας από άκρη σε άκρη στο SAN, auditing, penetration tests, δοκιμές και βελτίωση της ασφάλειας στα συστήματα storage και το SAN, εφαρμογή κρυπτογράφησης
  • Έλεγχος των servers (Windows, AIX, HP-UX, Linux) ως προς τη συνδεσιμότητα με τα συστήματα storage, τη χρήση των χώρων και τη διαδικασία backup.
  • Σχεδίαση λύσεων SAN ή NAS, προτάσεις βελτίωσης, χρηματοοικονομική ανάλυση, κόστος εξοπλισμού και συντήρησης, μελέτη μείωσης κόστους
  • Έλεγχος υποδομής backup end-to-end, tuning και βελτίωση της ταχύτητας backup
  • Σχεδίαση πολιτικής Backup με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις από διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα.
  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση συστημάτων IBM & NetApp storage και SAN, καταγραφή περιβάλλοντος, ρύθμιση αυτόματων ειδοποιήσεων (alerts), τεκμηρίωση και εκπαίδευση

Όλες οι υπηρεσίες εκτελούνται σε συνεργασία με τον πελάτη και μετά από συμφωνία για τα βήματα και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, τα παραδοτέα και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι εργασίες εκτελούνται από ομάδες μηχανικών με πολυετή εμπειρία σε κρίσιμες εγκαταστάσεις SAN και backup. Στο τέλος κάθε έργου παραδίδεται πλήρης τεκμηρίωση και γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης.