Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Disaster Recovery

Η IVIS έχει υλοποιήσει αρκετές μελέτες για έργα Disaster Recovery σε κρίσιμα περιβάλλοντα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό. Σήμερα είναι πιο επιτακτικό από ποτέ να υπάρχει σε λειτουργία ένα στοιβαρό σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή (Disaster Recovery Plan ή DRP). Πριν από μερικά χρόνια μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν τέτοια σχέδια. Όμως κάθε σύγχρονη επιχείρηση, που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία της στην πληροφορική, γνωρίζει καλά ότι άσχετα από το μέγεθός της είναι απαραίτητο να υπολογίζει τους κινδύνους μιας καταστροφής και να έχει τρόπο δράσης και σε αυτή την περίπτωση.

Οι μεγάλες φυσικές καταστροφές (σεισμοί, μεγάλες πλημμύρες, καταστροφές κτιρίων κλπ.) είναι σπάνιες ή μπορεί να μην συμβούν και ποτέ, ωστόσο η επίπτωσή τους στην επιβίωση μιας επιχείρησης οποιουδήποτε μεγέθους είναι τόσο δραματική που δεν πρέπει να αγνοούμε τον κίνδυνο.

Οι μικρές καταστροφές είναι πιο συχνές και η επίπτωσή τους το ίδιο σοβαρή. Αρκεί μια βλάβη σε έναν ή περισσότερους servers, η διακοπή λειτουργίας του computer room π.χ. από μια διαρροή νερού ή ακόμα και φωτιά στο χώρο, ή έστω σε παρακείμενο κτίριο, ή άλλα τέτοια συμβάντα, που αν και είναι περιορισμένα, ωστόσο μπορούν να θέσουν εκτός λειτουργίας κρίσιμο μέρος της υποδομής και να διακόψουν τη λειτουργία της επιχείρησης.

Για αυτές τις περιπτώσεις κάθε επιχείρηση που στηρίζεται σε ένα βαθμό στην πληροφορική, πρέπει να έχει σε συνεχή λειτουργία ένα σχέδιο Disaster Recovery. Αυτό μπορεί να είναι ένα απλό έγγραφο μερικών σελίδων για μικρές επιχειρήσεις ή μια σειρά από έγγραφα για μεγάλες. Το σχέδιο DRP καθορίζει τους κινδύνους που καλείται να καλύψει, περιγράφει τις εργασίες σχεδόν σε καθημερινή βάση για να υπάρχει ετοιμότητα και αναλύει βήμα προς βήμα τις διαδικασίες που θα εκτελεστούν σε κάθε περίπτωση καταστροφής. Απαραίτητο είναι να έχει γίνει καταγραφή της υποδομής (servers, storage, λογισμικό, δίκτυα, τηλέφωνα κλπ.) και κατηγοριοποίηση με βάση την κρισιμότητα κάθε συστήματος και εφαρμογής. Σημαντικό τμήμα κάθε σχεδίου είναι η τακτική ενημέρωσή του, καθώς και οι τακτικές δοκιμές. Οι δοκιμές είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να εντοπίσουμε αδυναμίες, παραλείψεις ή λάθη στο σχέδιο, αλλά και για να εξοικειώνεται κάθε εμπλεκόμενος με αυτά που πρέπει να κάνει σε περίπτωση ανάγκης, γιατί στην πραγματική ανάγκη η πίεση είναι μεγάλη και δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο σκέψης.

Η IVIS με την εμπειρία της σε παρόμοια σχέδια μπορεί να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες στον τομέα του Disaster Recovery:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάστρωσης ενός νέου σχεδίου Disaster Recovery. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνεται η καταγραφή της παρούσας υποδομής και η ανάλυση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη μια επιχείρηση (risk assessment), κατηγοριοποίηση των συστημάτων, ο καθορισμός προτεραιοτήτων και οι διαδικασίες κάθε εμπλεκόμενου
  • Ανεξάρτητο έλεγχο ενός υπάρχοντος σχεδίου Disaster Recovery και προτάσεις για βελτιώσεις ή επεκτάσεις
  • Υπηρεσίες outsourced Disaster Recovery σχεδιασμένες για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, που θέλουν να έχουν ένα ισχυρό σχέδιο αντιμετώπισης μιας καταστροφής, αλλά δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και γνώση ή δεν θέλουν να επενδύσουν σε εξοπλισμό και υποδομή. Πρόκειται για ευέλικτες υπηρεσίες, που καλύπτουν όλο το φάσμα των κινδύνων, από τη διατήρηση αντιγράφων των κρίσιμων δεδομένων σε ασφαλή και απομακρυσμένο χώρο μέχρι την ύπαρξη εφεδρικών συστημάτων και τη μίσθωση θέσεων εργασίας. Με τις υπηρεσίες outsourced Disaster Recovery Services, η IVIS αναλαμβάνει τον εξοπλισμό και τις εργασίες, τακτικές και σε περίπτωση ανάγκης. Έτσι η επιχείρηση δεν χρειάζεται να επενδύσει σε πάγιο εξοπλισμό, προμήθειες, συντηρήσεις, ανανεώσεις, εκπαίδευση, δοκιμές και διαχείριση, αφού όλα αυτά παρέχονται κάτω από ένα ενιαίο συμβόλαιο SLA από την IVIS.