Υπηρεσίες

Η ποιότητα ενός έργου καθορίζεται από την ποιότητα των υπηρεσιών του.

Αυτό στην IVIS το γνωρίζουμε καλά και γι' αυτό προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας ακολουθώντας ένα σύστημα ποιότητας που ελέγχει κάθε έργο σε όλες τις φάσεις του από την παραγγελία μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση.

Οι υπηρεσίες μας κινούνται γύρω από το χώρο των δεδομένων και της προστασίας τους. Με βάση την εμπειρία μας έχουμε αναπτύξει με τον καιρό ορισμένες υπηρεσίες που είναι μοναδικές και απευθύνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες, όπως για παράδειγμα η διάθεση χώρου αποθήκευσης για μικρό χρονικό διάστημα ή ο έλεγχος υπάρχουσας υποδομής.

Το προσωπικό μας είναι πιστοποιημένο για κάθε εργασία που αναλαμβάνουμε και όλοι οι εργαζόμενοι έχουν εμπειρία πολλών ετών στο αντικείμενό μας. Άλλωστε η IVIS είναι από την ίδρυσή της αφιερωμένη στην αποθήκευση, διαχείριση και προστασία δεδομένων και επενδύει συνεχώς στην τεχνογνωσία της.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Υποστήριξη λύσεων Storage & Backup
Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις SAN ή NAS, νέες ή παλιές, μπορούμε να αναλάβουε την υποστήριξή και συντήρησή τους με βάση διάφορα προγράμματα. Η υποστήριξη περιλαμβάνει τακτικούς ελέγχους, αντικατάσταση ανταλλακτικών, ακόμα και διαχείριση των συστημάτων.
Έλεγχος εγκαταστάσεων SAN
Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, μπορούμε να αναλάβουμε τον ανεξάρτητο και πιστοποιημένο έλεγχο καλής λειτουργίας (health check), μετρήσεις performance, παραμετροποίηση, έλεγχο ασφάλειας με δοκιμές διείσδυσης (penetration tests). Οι υπηρεσίες αφορούν περιβάλλοντα SAN και συστήματα backup.
Storage As A Service
Στις σημερινές συνθήκες, η επιλογή Storage As A Service δεν απαιτεί αρχική επένδυση. Το storage παρέχεται και πληρώνεται ως υπηρεσία σε μηνιαία βάση και ο παρεχόμενος χώρος μπορεί να επεκταθεί άμεσα ανάλογα με τις ανάγκες (on-demand). Παράλληλα η IVIS μπορεί να παρέχει λύση SAN storage υψηλών προδιαγραφών για ορισμένες ημέρες ή εβδομάδες για κάλυψη προσωρινών αναγκών staging.
Υπηρεσίες Disaster Recovery
Η IVIS μπορεί να αναλάβει την κατάστρωση μερικών ή πλήρων σχεδίων DRP σε συνεργασία μαζί σας. Επίσης μπορεί να αναλάβει τη λειτουργία τέτοιων σχεδίων, με ενημερώσεις, εκπαίδευση προσωπικού και τακτικές δοκιμές. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα ολοκληρωμένου outsourced σχεδίου DRP, όπου όλος ο εφεδρικός εξοπλισμός φιλοξενείται σε data center, παρέχεται ως υπηρεσία και τη λειτουργία του αναλαμβάνει η IVIS.
Leasing & Refurbished Storage
Κάθε εξοπλισμός storage και backup μπορεί να δοθεί και κάτω από leasing. Έτσι μειώνεται η παγιοποίηση της εταιρίας και αυξάνονται τα λειτουργικά έξοδα. Στο τέλος της συμφωνημένης περιόδου ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται ή επιστρέφεται. Επιπλέον για μείωση του κόστους επένδυσης παρέχονται και συστήματα refurbished storage 2-ετίας ή 3-ετίας που υποστηρίζονται πλήρως από την IVIS.

Οι υπηρεσίες μας ειναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008