Λύσεις

Case Study: Unified Storage για Ναυτιλιακή Εταιρία

Το περιβάλλον και οι ανάγκες

Η συνεχής λειτουργία ενός στόλου εμπορικών πλοίων, διασπαρμένου σε όλο τον κόσμο και κάτω από διαφορετικές συνθήκες και ανάγκες, απαιτεί μια καλά οργανωμένη κεντρική υποδομή και μια υποδομή πληροφορικής που μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια τις επικοινωνίες και τη διοίκηση του στόλου σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Παραδοσιακά η εταιρία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην υποδομή πληροφορικής της και θέλει να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις που όμως αποδεδειγμένα επιφέρουν καλύτερη διαχείριση των πόρων και μείωση του συνολικού κόστους.

Σε αυτές τις συνθήκες, η επιλογή μιας λύσης data storage είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού θα αποτελέσει το κέντρο όλων των συστημάτων πληροφορικής για πολλά χρόνια.

Η IVIS κλήθηκε να παρέχει μια σύγχρονη λύση data storage που μπορεί να καλύψει τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες αποθήκευσης, διαχείρισης και προστασίας των δεδομένων στα οποία στηρίζεται η λειτουργία όλη της εταιρίας. Στόχος ήταν η παροχή μιας λύσης υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης, αλλά και η δυνατότητα ευέλικτης διαχείρισης των πόρων για την εξυπηρέτηση των κρίσιμων επιχειρηματικών εφαρμογών MS SQL, MS Exchange, Danaos και MS SharePoint. Λειτουργούν επίσης πλήθος άλλες εφαρμογές οι περισσότερες σε περιβάλλον server virtualization και η λύση θα έπρεπε επίσης να εξυπηρετεί αποδοτικά αυτό το περιβάλλον.
Στα κεντρικά γραφεία υπάρχουν επίσης σχεδόν 200 χρήστες και η λύση έπρεπε να καλύπτει ταυτόχρονα και τις ανάγκες αποθήκευσης των κάθε είδους αρχείων τους.

Πρόσθετες ανάγκες ήταν η προστασία των δεδομένων σε διάφορα επίπεδα, όπως το συνεχές online backup, γρήγορο backup σε ταινίες και δημιουργία Disaster Recovery (DR) site με αυτόματη ενημέρωση.

Η λύση

Σε συνεργασία με τον πελάτη, η IVIS προχώρησε στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και των αναγκών για το παρόν και το άμεσο μέλλον. Μελετήθηκε ο τρόπος μετάβασης από την παλιά υποδομή με ένα παλαιό σύστημα SAN storage στη νέα υποδομή, με κύριους παράγοντες την προστασία των δεδομένων κατά τη μετάβαση και την όσο το δυνατόν μικρότερη επίπτωση στην λειτουργία της εταιρίας.

Η λύση που προτάθηκε ήταν ένα enterprise NetApp Unified Storage με δίσκους FC και SATA για την εξυπηρέτηση αναγκών με διαφορετικές ανάγκες και συνολικά χαμηλό κόστος. Η λύση περιλαμβάνει τεχνολογίες snapshots (online backups), deduplication και thin provisioning για τη μείωση του μεγάλου όγκου δεδομένων με έμφαση στο περιβάλλον server virtualization. Η λύση που εγκαταστάθηκε εξυπηρετεί ανάγκες SAN και IP-SAN (iSCSI) για υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα των κρίσιμων εφαρμογών, καθώς και NAS για εξυπηρέτηση των αναγκών αρχείων των χρηστών.

Το αποτέλεσμα

Μετά από την εγκατάσταση της νέας λύσης storage, η συνολική υποδομή πληροφορικής αναβαθμίστηκε αυτόματα και μπορεί πλέον να θεωρείται ότι λειτουργεί με ασφάλεια σε βάση 24x7.

Οι κρίσιμες εφαρμογές, όπως MS Exchange, MS SQL και Danaos, απολαμβάνουν πλέον υψηλή διαθεσιμότητα και απόδοση. Με τη λειτουργία των snapshots υπάρχει δυνατότητα άμεσης επαναφοράς των βάσεων δεδομένων σε προηγούμενη κατάσταση μέσα σε λεπτά σε περίπτωση προβλήματος και χωρίς να χρειάζεται restore από ταινίες. Κάθε εργασία αναβάθμισης των servers, των εφαρμογών ή άλλες αλλαγές γίνονται πάντα με την ασφάλεια της δυνατότητας άμεσης επιστροφής αν κάποια διεργασία αποτύχει.

Ειδικά στο περιβάλλον server virtualization με VMWare και Hyper-V, η οικονομία σε χώρο είναι πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη από 80%, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του απαιτούμενου χώρου και τη συνολική διαχείριση του χώρου ως έναν ενιαίο πόρο.

Οι χρήστες αποθηκεύουν τα αρχεία τους σε ειδική περιοχή με δίσκους SATA του συστήματος storage που λειτουργεί και ως file server. Έτσι καταργείται η ανάγκη ύπαρξης χωριστών file servers, ενώ προσφέρεται ταυτόχρονα η υψηλή διαθεσιμότητα ενός enterprise συστήματος storage και σε αυτό τον τομέα. Οι χρήστες μπορούν απλά να ανακτήσουν μια παλαιότερη έκδοση των αρχείων τους μέσω των snapshots που λειτουργούν αυτόματα. Μέχρι σήμερα, πολλές φορές έγινε ανάκτηση αρχείων, χωρίς να απαιτηθεί η προσφυγή σε ταινίες ή παλιά backup, γλυτώνοντας πολλές ώρες από το προσωπικό ΙΤ.

Με την εγκατάσταση ενός δεύτερου συστήματος storage μικρότερων απαιτήσεων καλύφθηκε η ανάγκη DR της εταιρίας. Τα δεδομένα του κεντρικού συστήματος storage μεταφέρονται αυτόματα στο DR site, που παραμένει συνεχώς ενημερωμένο. Η επικοινωνία γίνεται μέσω τεχνολογίας ασύγχρονου mirroring πάνω από απλή μισθωμένη γραμμή.

Case Studies